Privacyverklaring Meijers Interactive

Goed dat je onze privacyverklaring leest. Wij hebben met veel aandacht deze privacyverklaring voor je opgesteld, zodat voor jou duidelijk is wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt als je deze website gebruikt.

1. Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?

Deze website (https://amsterdam.org) behoort toe aan Meijers Interactive, gevestigd aan de Koning Willem I straat 12 6217 LW te Maastricht (NL), Kamer van Koophandel nummer: 71892370 (hierna: Meijers Interactive). Meijers Interactive is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Meijers Interactive is een op zichzelf staand privaat Nederlands bedrijf en niet verbonden aan enige instelling(en) gesubsidieerd door de overheid. Meijers Interactive (https://amsterdam.org) is geen onderdeel van een gemeente of overheid.

De heer R.F.J. Meijers is de Functionaris Gegevensbescherming van Meijers Interactive. Hij is te bereiken via info@meijersinteractive.nl.

2. Wie ben jij (wie is de betrokkene)?

We hopen dat je deze privacyverklaring leest omdat je onze websites gebruikt. Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat deze privacyverklaring over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

3. Welke gegevens verzamelen wij en wat doen wij met je gegevens (doeleinden van de verwerking)?

We gebruiken jouw gegevens alleen zodat jij onze websites goed kan gebruiken. We zullen je nooit gegevens verkopen aan derden.

Meijers Interactive verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.

a) Bij gebruik van de websites

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

b) Als je een informatie- en/of reserveringsaanvraag doet op onze websites

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

c) Als je adverteert op onze websites

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

d) Als je als adverteerder inlogt op onze beheer-website

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

e) Als je een gastenboek bericht instuurt

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

f) Als je ons mailt, belt of schrijft:

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

4. Hoe lang gebruiken we je gegevens (bewaartermijnen)?

We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd of zodanig geanonimiseerd dat deze niet meer zijn te herleiden naar een persoon.

5. Delen wij je gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of die zijn betrokken bij beantwoorden van jouw informatie- en/of reserveringsaanvraag. Wij geven de door jou opgegeven gegevens dan alleen door aan de organisatie of accommodatieverhuurder waarop jij hebt gereageerd. Anders kan bijvoorbeeld de accommodatieverhuurder jou reserveringsaanvraag immers niet beantwoorden.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een van onze websites wordt opgeslagen op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn afkomstig van Meijers Interactive zelf en partijen waar wij mee samenwerken.

Wanneer je onze websites voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij aangeven cookies te gebruiken. Je verder gebruik van onze websites vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw internetbrowser.

De informatie die wij met cookies verzamelen, zijn niet te herleiden naar een persoon. Over de cookies die websites van derden plaatsen, hebben wij geen invloed op de eventuele verzameling, opslag of verwerking van jouw persoonsgegevens die door deze externe websites kunnen worden verzameld. Deze websites van derden hebben hun eigen privacyverklaring. Voor meer informatie over hoe deze websites van derden met persoonsgegevens omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze externe partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

6.1. Cookies die je kan aantreffen

 
Opslagperiode
Functie
Addthis
24 maanden
Mogelijk maken om pagina's gemakkelijk te kunnen delen.
Affiliate Netwerken (onder andere awin, bol.com, tradedounbler, tradetracker, zanox)
2 maanden
Cookies via de affiliate netwerken worden door externe websites geplaatst om ons een vergoeding te kunnen geven voor het leveren van relevant verkeer. Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze websites mede te bekostigen.
Google AdSense, Doubleclick
1 maand
Er voor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Advertenties zijn noodzakelijk om onze websites mede te bekostigen.
Google Analytics
24 maanden
Geanonimiseerde analyse van het website gebruik, om deze daarmee beter te kunnen verbeteren, beveiligen en optimaliseren.
Meijers Interactive
1 dag
Adverteerders de mogelijkheid geven in te loggen op onze beheer-website.
Amsterdam.org
12 maanden
Cookie gebruik mededeling niet telkens te hoeven herhalen.

6.2. Beperkte toestemming of cookies weigeren?

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van je internetbrowser verwijderen.

Wil je beperkte of helemaal geen toestemming geven voor het gebruik van cookies? Gebruik dan deze cookie instellingen website om precies aan te geven welke cookies wel/niet gebruikt mogen worden op onze websites. Echter als je cookies weigert kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden op onze websites of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze websites.

7. Links naar websites van derdern

Onze websites bevatten links (verwijzingen) naar websites van derden. Nadat je op een link hebt geklikt, hebben wij geen invloed op de eventuele verzameling, opslag of verwerking van jouw persoonsgegevens die door deze externe websites kunnen worden verzameld. Deze websites van derden hebben hun eigen privacyverklaring. Het kan dat deze externe websites bijvoorbeeld bijhouden dat je via onze websites afkomstig bent, om ons een vergoeding te kunnen geven voor het leveren van relevant verkeer. Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze websites mede te bekostigen. Voor meer informatie over hoe deze websites van derden met persoonsgegevens omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze externe partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

8. Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens (rechten van de betrokkene)?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Adverteerders kunnen dit voor het grootste deel zelf via de beheer-website (https://myrs.net/beheer/). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meijers Interactive en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meijersinteractive.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Meijers Interactive wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

9. Zijn je gegevens veilig bij ons (beveiliging)?

Meijers Interactive neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We vinden de beveiliging van je persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat klinkt een beetje vaag, maar het betekent dat tijdens het gebruik van het gehele platform en alle functionaliteiten er altijd sprake is van een beveiligde (SSL-) verbinding, en dat we een privacyverklaring hebben waarin staat wie er wanneer bij jouw gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden en op tijd updates installeren gebruiken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@meijersinteractive.nl

10. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Alles in het leven is veranderlijk. Ook onze privacyverklaring. Meijers Interactive behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in deze privacyverklaring die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op de toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan de datum van deze privacyverklaring of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

Wijzigingen of aanvullingen op de privacyverklaring worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring.

11. Vragen

Als je vragen hebt over dit privacyverklaring kan je een e-mail sturen naar: info@meijersinteractive.nl.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd: mei 2018.